اصلاح، بازسازی و تجهیز بیمارستان کنگان با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار

اخبار چغادک

اصلاح، بازسازی و تجهیز بیمارستان کنگان با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار