طرح امنیتی در «ضاحیه جنوبی» بیروت آغاز شد

ایران و جهان

طرح امنیتی در «ضاحیه جنوبی» بیروت آغاز شد