دستور وزیر کشور به ناجا درخصوص لغو کنسرت‌ها

اقتصادی

دستور وزیر کشور به ناجا درخصوص لغو کنسرت‌ها