آقای نماینده! بهتر نیست به جای جلسه با فتنه گران به وظیفه ات عمل کنی

ایران و جهان

آقای نماینده! بهتر نیست به جای جلسه با فتنه گران به وظیفه ات عمل کنی