برای دومین بار؛ جنگنده‌های سعودی مانع از ورود هواپیمای ایرانی به‌ آسمان یمن شدند

فرهنگی

برای دومین بار؛ جنگنده‌های سعودی مانع از ورود هواپیمای ایرانی به‌ آسمان یمن شدند