فرزند مرسی: حکم دادگاه علیه پدرم سیاسی است

ایران و جهان

فرزند مرسی: حکم دادگاه علیه پدرم سیاسی است