درگیری بر سر تشکیل کابینه نتانیاهو بالا گرفت

ایران و جهان

درگیری بر سر تشکیل کابینه نتانیاهو بالا گرفت