از سرگیری خط هوایی منامه-دمشق درآینده نزدیک

ایران و جهان

از سرگیری خط هوایی منامه-دمشق درآینده نزدیک