ناو آمریکایی دو موشک به صنعا شلیک کرد

ایران و جهان

ناو آمریکایی دو موشک به صنعا شلیک کرد