تسلط نیروهای امنیتی بر بخش اعظم پالایشگاه بیجی

ایران و جهان

تسلط نیروهای امنیتی بر بخش اعظم پالایشگاه بیجی