سیاسی: حضور در مزایده به صلاح زندگی‌ام نیست

مذهبی

سیاسی: حضور در مزایده به صلاح زندگی‌ام نیست