آیت الله یزدی: انتقادها مغایر همدلی نیست

ایران و جهان

آیت الله یزدی: انتقادها مغایر همدلی نیست