از موسیقی تعالی‌بخش و در راستای دستاوردهای انقلاب و ارزش‌های اسلامی استقبال وحمایت می‌کنیم/ برای حل کردن معایب فرهنگی و موسیقی روش فشار آوردن راه خوبی نیست

اخبار چغادک

از موسیقی تعالی‌بخش و در راستای دستاوردهای انقلاب و ارزش‌های اسلامی استقبال وحمایت می‌کنیم/ برای حل کردن معایب فرهنگی و موسیقی روش فشار آوردن راه خوبی نیست