مخالفت اردن با احداث فرودگاه جدید رژیم صهیونیستی

ایران و جهان

مخالفت اردن با احداث فرودگاه جدید رژیم صهیونیستی