فرود ۲ هواپیما‌ی روسیه در فرودگاه صنعا

ایران و جهان

فرود ۲ هواپیما‌ی روسیه در فرودگاه صنعا