۵۸ میلیارد تومان فروش فیلم در سال ۹۳

اقتصادی

۵۸ میلیارد تومان فروش فیلم در سال ۹۳