حضور روحانی در اجلاس سران آسیا – آفریقا

ایران و جهان

حضور روحانی در اجلاس سران آسیا – آفریقا