برای علی یونسی پس از استماع اظهارات وی «قرار تامین» صادر شد

ایران و جهان

برای علی یونسی پس از استماع اظهارات وی «قرار تامین» صادر شد