عکس/ حمله به سفیر آمریکا با تیغ ریش تراش

ایران و جهان

عکس/ حمله به سفیر آمریکا با تیغ ریش تراش