۱۳ هزار و ۱۲۹ نفر برای شورایاری‌ها تأیید شدند

فرهنگی

۱۳ هزار و ۱۲۹ نفر برای شورایاری‌ها تأیید شدند