«تحقیر مردم ایران» از پهلوی تا امروز / چه کسانی ایرانیان را تحقیر می‌کنند؟

ایران و جهان

«تحقیر مردم ایران» از پهلوی تا امروز / چه کسانی ایرانیان را تحقیر می‌کنند؟