کمک میلیاردی به هاشمی رفسنجانی برای مبارزه با شاه

ایران و جهان

کمک میلیاردی به هاشمی رفسنجانی برای مبارزه با شاه