آیا بر اموال رئیس قوه قضاییه هم نظارت می‌شود؟

ایران و جهان

آیا بر اموال رئیس قوه قضاییه هم نظارت می‌شود؟