۲۱۱ روستای استان بوشهر به اینترنت پر سرعت وصل می شوند

خبر چغادک

۲۱۱ روستای استان بوشهر به اینترنت پر سرعت وصل می شوند