تولید اولین خودرو 'ساینا' در سایپا

سیاسی

تولید اولین خودرو 'ساینا' در سایپا