دنیا تشنه استدلال و منطق به عنوان دو ویژگی اخلاقی اسلام است

خبر چغادک

دنیا تشنه استدلال و منطق به عنوان دو ویژگی اخلاقی اسلام است