تلاش برای نیازمندان و وفاداری به نظام ویژگی بارز مرحوم غیوری بود

دسته‌بندی نشده

تلاش برای نیازمندان و وفاداری به نظام ویژگی بارز مرحوم غیوری بود