تعطیلی ۳۵ درصد واحدهای تولیدی آمل/ ۳ هزار کارگر معلق از کار هستند

سیاسی

تعطیلی ۳۵ درصد واحدهای تولیدی آمل/ ۳ هزار کارگر معلق از کار هستند