کسانی که قرارگاه خاتم سپاه را رقیب بخش خصوصی می‌دانند یا ناآگاهند یا مغرض/قرارگاه با نجابت دولت را یاری می‌کند

اخبار استان

کسانی که قرارگاه خاتم سپاه را رقیب بخش خصوصی می‌دانند یا ناآگاهند یا مغرض/قرارگاه با نجابت دولت را یاری می‌کند