ولایتی: آمریکا با زیاده‌خواهی‌ متحدانش را هم از دست خواهد داد

ایران و جهان

ولایتی: آمریکا با زیاده‌خواهی‌ متحدانش را هم از دست خواهد داد