غیر ممکن است که نویر توپ طلا را ببرد

مذهبی

غیر ممکن است که نویر توپ طلا را ببرد