هر یک قدم پیاده روی یک حماسی حسینی است

گفتگو

هر یک قدم پیاده روی یک حماسی حسینی است