امام جمعه بوشهر: هیچ یک ازعلمای بوشهر فریب استعمار را نخورده است

دسته‌بندی نشده

امام جمعه بوشهر: هیچ یک ازعلمای بوشهر فریب استعمار را نخورده است